Firma

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "MATYSEK" jest generalnym wykonawcš: budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturš zewnętrznš, kompleksów biurowych, obiektów użytecznoœci publicznej, oraz budowy placów, chodników i urzšdzania terenów zielonych takich jak oczka wodne ogrody itp.

Firma powstała we wrzeœniu 2005 roku i jest obecnie jednš z najmłodszych prywatnych firm budowlanych. W cišgu swojej krótkiej działalnoœci firma nasza wyspecjalizowała się w budownictwie mieszkaniowym a zwłaszcza budowie budynków mieszkalnych "pod klucz".

Przedsiębiorstwo nasze zatrudnia obecnie kilkadziesišt osób, bazujšc na doœwiadczonej kadrze inżyniersko - technicznej i wykwalifikowanej załodze. 

Firma nasza posiada rozbudowane zaplecze sprzętowe, co pozwala nam na dużš mobilnoœć i znacznie przyœpiesza proces realizacji inwestycji. Współpraca z pracowniami projektowymi daje możliwoœć na uczestniczenie wraz z naszymi Klientami w projektowaniu swojego "domu marzeń". Budynki powstajšce w ten sposób pozwalajš na użycie odpowiednich materiałów i zastosowanie przemyœlanych technologii uwzględniajšcych: konstrukcję budynku wraz z jego położeniem, przewidywany czas realizacji, gusty i sugestie Klienta oraz jego możliwoœci finansowe.

P.P.H.U "MATYSEK" w cišgu swojego istnienia wykonało kilka remontów budynków zarówno mieszkalnych jak i biurowych. Obecnie prowadzimy kilka inwestycji, dlatego ze względu na duże możliwoœci przerobowe - wszelkie materiały budowlane dostarczajš nam producenci w najniższych cenach, dzięki temu możemy zagwarantować naszym Klientom wykonanie usługi w najlepszym stosunku ceny do jakoœci.

P.P.H.U "MATYSEK" jest firmą rodzinnš, której właœcicielem jest Andrzej Matysek, a większoœć funkcji kierowniczych powierzona jest członkom rodziny, dlatego wszystkie powierzone nam inwestycje wykonujemy z największš starannoœciš i oddaniem, a budowane obiekty traktujemy jak swoje.

Wszystkie z dotychczas zrealizowanych inwestycji są naszą wizytówką, dlatego z pełną odpowiedzialnoœcią zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług.